Skip to Content
Sign In

Cơ cấu tổ chức

19-10-2021

1, Phan Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 08/07/1977

Số điện thoại 0833058634

Chức vụ : Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

2, Phan Thị Bích Hương

Ngày sinh: 20.10.1978

Số điện thoại 0915436945

Chức vụ : Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

3, Trần Thị Huế

Ngày sinh: 20.12.1991

Số điện thoại 0913510337

Chức vụ : Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

4, Nguyễn Thị Hằng

Ngày sinh: 06.06.1969

Số điện thoại 0947516754

Chức vụ : Tổ phó chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Quảng Thọ -Quảng Thuận-Quảng Bình

5, Phan Thị Thu Dung

Ngày sinh: 25.09.1991

Số điện thoại 0989206857

Chức vụ : Tổ phó chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

6, Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 09.05.1974

Số điện thoại 0943073514

Chức vụ : Tổ phó chuyên môn

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Quảng phong-Quảng  trạch-Quảng bình

7, Lê Thị Hoa Lài

Ngày sinh: 20.04.1992

Số điện thoại 0888305367

Chức vụ : Giaó viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Tiến hóa-Tuyên hóa -Quảng bình

8, Võ Thị Oanh Kiều

Ngày sinh: 14.02.1991

Số điện thoại 0911037393

Chức vụ : Giaó viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Kỳ Nam-Kỳ Anh –Hà Tĩnh

9, Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 18.05.1991

Số điện thoại 0985522802

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

10, Hà Thị Ngọc Hồng

Ngày sinh: 01.09.1996

Số điện thoại 0386574784

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Đồng hới-Quảng bình

11, Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 10.10.1994

Số điện thoại 0963802838

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc trạch-Bố trạch-Quảng bình

12, Nguyễn Thị Minh Hằng

Ngày sinh: 13.02.1994

Số điện thoại 0354733261

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Quảng Thuận -Quảng bình

13, Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày sinh: 25.01.1994

Số điện thoại: 0375146080

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Mỹ Trạch-Bố trạch-Quảng bình

14, Phan Thị Hường

Ngày sinh: 23.09.1992

Số điện thoại: 0964661579

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình

15, Phan Thị Thu Hà

Ngày sinh: 10.07.1987

Số điện thoại: 0835533881

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình

16, Hoàng Thị Thanh Tâm

Ngày sinh: 29.10.1995

Số điện thoại: 0984183930

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Tây Trạch-Bố trạch-Quảng bình

17, Phan Thị Nhật Linh

 Ngày sinh: 10.04.1988

Số điện thoại: 0889592535

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình

18, Trần Hoàng Hà

 Ngày sinh: 22.10.1995

Số điện thoại: 0799104399

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Quảng thuận-Quảng bình

19, Nguyễn Thị Thùy Trang

 Ngày sinh: 24.04.1992

Số điện thoại: 0382283537

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình

20, Nguyễn Thị Oanh

 Ngày sinh: 30.01.1986

Số điện thoại: 0919717075

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Lý Trạch-Bố trạch-Quảng bình

21, Phan Thị Tường Vi

 Ngày sinh: 01.05.1993

Số điện thoại: 0988154066

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình

22, Nguyễn Thị Chúc

 Ngày sinh: 14.07.1986

Số điện thoại: 0914562301

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình.

23, Nguyễn Thị Hằng

 Ngày sinh: 26.06.1994

Số điện thoại: 0966989257

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình.

24, Nguyễn Thị Kiều Loan

 Ngày sinh: 18.03.1990

Số điện thoại: 0977797725

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Tuyên hóa -Quảng bình.

25, Trần Thị Mỹ Lệ

Ngày sinh: 15.01.1991

Số điện thoại: 0385367302

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Tuyên hóa -Quảng bình.

 

26, Phan Thị Thanh Huyền

Ngày sinh: 04.01.1992

Số điện thoại: 0947114178

Chức vụ : Gíao viên

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm  mầm non

Quê quán: Bắc Trạch-Bố trạch-Quảng bình.

 


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: MẦM NON BẮC TRẠCH

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 914416355. Email: mn_bactrach@quangbinh.edu.vn

Website: mnbactrach.edu.vn